Historie

Pohled do historie DOZP

Objekt, v němž sídlí Domov pro osoby se zdravotním postižením (=DOZP), se dost vymyká z typické neratovické zástavby. Dnešní město Neratovice vzniklo spojením několika obcí. Tomu odpovídá zástavba rodinnými domy. V minulém století vývoj území ovlivnil velký rozvoj chemického průmyslu a s tím spojená mohutná výstavba sídlištních bytových domů a další vybavenosti. V druhé polovině 19. století začal rychlý rozvoj Neratovic spojený s výstavbou železničních tratí. S tím souvisí i budování prvních továren.

Náš objekt je stylová třípodlažní vila z konce 19. století, obklopená rozsáhlou zahradou s mnoha vzrostlými stromy. Původně byla postavena k bydlení majitelů nedaleké chemické továrny. V roce 1945 přešel po znárodnění podnik s názvem Sana a i s vilou do majetku státu. V roce 1951 byl začleněn do podniku Spolana. V 60. letech minulého století se areál stal součástí podniku Lachema.

I když vila v průběhu let měnila majitele a účel využití, zachovala si svůj původní stavební ráz. Nejprve sloužila k bydlení. Po znárodnění byla v 50. letech minulého století využívána jako jesle. Po roce 1984 byla menšími stavebními úpravami přeměněna na ústav sociální péče pro mentálně postižené děti. Z majetku státu, který v posledních letech zastupoval Okresní úřad Mělník, přešel ústav do majetku Středočeského kraje jako jeho příspěvková organice s názvem Ústav sociální péče Neratovice. Od 1. 1. 2007 má naše zařízení nový název Rybka, poskytovatel sociálních služeb.

V zákonu o sociálních službách je typ služby, který poskytujeme, nazván Domov pro osoby se zdravotním postižením. S určitou nadsázku se o využití našeho objektu dá říci, že kruh se uzavřel. Od původního využití jako k domu k bydlení, přes využití jako správní budova a později jesle, se využití vrátilo opět k bydlení.

Pohled do historie CHB

Naše služba Chráněná bydlení (=CHB) má historii teprve velmi krátkou, avšak neméně zajímavou. O dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na pořízení a vybavení chráněného bydlení jsme se ucházeli od roku 2008. Projekt byl schválen naším zřizovatelem Středočeským krajem a podali jsme žádost o dotaci. Poté, kdy jsme byli vybráni k poskytnutí dotace, jsme začali s realizací projektu.

V běžné neratovické zástavbě jsme v roce 2009 zakoupili rodinný domek se zahradou a začali připravovat jeho opravy a drobné úpravy.

V tuto dobu náš zřizovatel rozhodl o zásadních změnách v jiné své příspěvkové organizaci - a to týdenním stacionáři Úsměv, poskytovatel sociálních služeb, Chlumín. Úsměv dostal na starost management organizace Rybka, poskytovatel sociálních služeb.

Během roku 2010 bylo nutno připravit, se všemi zúčastněnými projednat a zrealizovat projekt sloučení obou organizací (Úsměv a Rybka) tak, že Úsměv jako samostatná organizace ukončí svou činnost a klienti a zaměstnanci Úsměvu přejdou do Rybky Neratovice.

Zároveň zřizovatel rozhodl o tom, že služba týdenního stacionáře Úsměv Chlumín již nadále nebude provozována v pronajatých prostorách v Chlumíně a že klientům týdenního stacionáře bude nabídnuta služba chráněné bydlení.

Po projednání se zřizovatelem a poskytovatelem dotace jsme projekt dotovaný z Regionálního operačního programu využili pro část klientů z Úsměvu Chlumín. Pro další klienty jsme zajistili chráněné bydlení v pronajatém rodinném domku v Libiši.

Na podzim roku 2010 sociální služba Chráněné bydlení zahájila svou činnost - vzniklo Chráněné bydlení Neratovice a Chráněné bydlení Libiš.

V roce 2023 se sociální služba Chráněné bydlení Libiš přestěhovala do Neratovic do ulice Štítová. V současné době je tedy sociální služba Chráněné bydlení poskytována jen v Neratovicích, a to na 2 místech - v ulici Štítová (6 klientů) a v ulici U Luk (6 klientů). 
 
top